Събота 02, Март 2024г.

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

             Чл.55. Децата в ППГ и учениците от начално училище се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

 1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
 2. техните права, свобода и сигурност;
 3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
 4. възпитание в дух на разбирателство и толерантност;
 5. приобщаване към националните традиции и културните ценности.

Чл.56.Децата и учениците от училището участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 57. (1) Ученикът има право :

 1. да избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
 2. да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
 3. да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
 4. да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
 5. да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;
 6. да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;
 7. да бъде защитен от училището,РИО и МОН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
 8. 8. да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;
 9. да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;

 (2) Ученикът няма право да:

 1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
 2. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;
 3. 3. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.Да проявява неуважително отношение към учители, ученици, помощен и административен персонал.
 4. 4. създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
 5. 5. да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.При нарушение се наказва съгласно Правилника за прилагане на ЗНП;
 6. 6. да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици;
 7. 7. да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.
 8. да влиза в други класни стаи, кабинети, учителска стая. При необходимост се обръща към дежурния учител, към класния ръководител и ако е необходимо към директора.
 9. да закусва по коридорите, стълбите и класните стаи.Закусването да става в столовата на училището, при хубаво време на двора, при лошо в първото фоайе на първия етаж, като се спазва необходимата хигиена.
 10. Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на ЗЗД.

Чл.58. Ученикът е длъжен :

1.да посещава редовно учебните занятия;

 1. 2. да спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗНП, ППЗНП и този правилник;
 2. да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;
 3. да идва на училище 10 минути преди започването на учебните занятия в приличен външен вид;
 4. да се движи спокойно, прилично по коридорите и стълбите на училището, да не бяга, да не скача, да не крещи, да не рита топка в училище;
 5. при отсъствие на учител да не напуща класната стая, докато не се изясни причината за отсъствието;
 6. при отсъствие от училище по уважителни причини да представи медицинска бележка, заверена от личния лекар в 7 дневен срок или уведомително писмо от родителя или настойника в срок от 2 дни;
 7. да пази училищното имущество и хигиена в училищната сграда. Да се опазват щорите и белите дъски в класните стаи, като не се разрешава ползването им без знанието на учителя.При повреда и установяване на виновника от учителя, щетите се възстановяват от родителите на ученика в 7 дневен срок;

9.да се явява в училище в прилежно облекло и външен вид.

Чл.57. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

 (3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. При представяне на мед.бележка.
 2. До 3 дни с уведомление от родителя
 3. До 7 дни с разрешение на директора въз основа на писмена молба от родителя.

Чл.59.(1) За допуснати неизвинени отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика;

(2) при 5  неизвинени отсъствия-прави се среща с родителя в училище и се представя пред директора за налагане на наказание.

(3)   за допуснатите неизвинени отсъствия се сезира КПБППМН в училище, дирекция “Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето” за санкциониране на родителя- не се издава служебна бележка за получаване на социални помощи и детски надбавки.

чл.60.:/1/В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик в паралелката, в която се прави преценка за развитието на ученика в ОВП и за спазване на училищната дисциплина.В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

/2/Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл.61. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва :

 1. със забележка;
 2. с извършване на дейности в полза на училището в свободното време:

        - почистване на класната стая, оборка на училищния двор и др.дейности по преценка на класния ръководител.

 1. с предупреждение за преместване в друго училище;
 2. с преместване в друго училище до края на учебната година;

(2)Когато ученикът се яви в училище в облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, той се отстранява от училище, като му се пише неизвинено отсъствие, а класния ръководител уведомява родителя.

 (3) Наказанията по ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т. 2, 3 и 4 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(4) Преди налагане на наказание по ал. 1 класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика и дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето му за извършеното нарушение.

 (5) Заповедите на директора за налагане на наказанията по ал. 1 могат да се обжалват пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.62.  ал./1/.Наказанията по чл. 59, ал. 1 могат да се налагат на ученика и за допуснати повече от 15  неизвинени отсъствия за учебната година.        

(2) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

Сподели: