Петък 27, Януари 2023г.

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И

ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ,

РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА І"

 

През месец октомври в НУ "Св. Св. Кирил и Методий" стартираха дейностите по проект "Твоят час" за учебната 2017- 2018 г. След проведено анкетно проучване и идентифициране на индивидуалните потребности на учениците от подпомагане, бяха сформирани 5 групи заа обучителни затруднения и 6 групи за занимания по интереси:

"Обичам българската реч"

"Да четем и пишем"

"Роден език"

"Български език и литература- трети клас"

"Българският език- лесен и интересен"

Клуб "Природолюбители"

Клуб "Млад природолюбител"

Клуб "Краезнание"

Клуб "История, традиции и природа в моя роден край"

Клуб "Английският език- забавен и интересен"

Клуб "Народни танци"

Сподели: