Събота 02, Март 2024г.

 

РОДИТЕЛИ

Чл. 74: Ал.1. Родителите имат следните права:

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на учениците в училище, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.
 2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.
 3. Да участват в родителските срещи.
 4. Да изразяват мнение и правят предложение за развитието на училището и подпомагат дейността му;
 5. Да участват в училищното настоятелство
 6. Да избират  извънкласни и  извънучилищни форми на обучение на своите деца

Ал. 2.Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват посещаемостта на учениците в училище.
 2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейноста на училището.
 3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, който противоречи на добрите нрави
 4. Да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;
 5. Да създават добри навици за учебен труд у своите деца;
 6. Редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;
 7. Да посещават родителските срещи, да поддържат връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за състоянието и развитието на детето си;
 8. Да уведомяват писмено класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини;
 9. Да учат децата си, да отделят повече време за четене, отколкото за гледане на телевизия, като подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;
 10. Да контролират времето, което детето отделя за занимание и работа с компютър;
 11. Да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището и учителите ;
 12. Да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си;

Нова т.13.Не се разрешава влизането на родителите по време на час и следобедни занимания  в класните стаи, занималните и игротеките.

Ал.3.Родители или настойници, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба, съгласно ЗНП.

Ал.4.Родителите са длъжни да закупуват за учениците тетрадки, моливници, блокове и др.пособия, които отговарят на възрастовите им особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания.

 

 

                                                                                  Директор:..............................       

                                                                                                    /Д. Парнаров/

Сподели: