Събота 25, Юни 2022г.
Публикувана на: 17.02.2022 г.

Седмично разписание на учебните занятия 2021 / 2022 втори срок

Публикувана на: 17.02.2022 г.

Седмично разписание на групите ЦОУД 2021 / 2022 г. втори срок

Публикувана на: 08.11.2021 г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Публикувана на: 27.10.2021 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Публикувана на: 27.10.2021 г.

План на комисията за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за учебната 2021/ 2022година

Публикувана на: 27.10.2021 г.

П л а н за защита на учениците /децата/, педагогическия и непедагогическия  персонал при бедствия и аварии в Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий”

 

 

Публикувана на: 27.10.2021 г.

Актуализирана стратегия за управление на риска

Публикувана на: 27.10.2021 г.

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2021/ 2022 година