Събота 15, Юни 2024г.
Публикувана на: 08.10.2023 г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО  И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Публикувана на: 08.10.2023 г.

ПЛАН за противодействие на тормоза и насилието  в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за учебната 2023/2024 година

Публикувана на: 08.10.2023 г.

v

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ  за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“

 

 

Публикувана на: 28.09.2023 г.

Годишен комплексен план за учебната 2023 - 2024 г.

Публикувана на: 19.09.2023 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана на: 19.09.2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Публикувана на: 19.09.2023 г.

План за действие към стратегията за развитие на НУ "Св.Св. Кирил и Методий" за периода 2023 - 2028 г.

Публикувана на: 19.09.2023 г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНАЛИ УЧИЛИЩЕ